ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

 

รายชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด                   214,619,400 33.918
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา                     34,448,041 5.444
    นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา                  13,253,181 2.095
    นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา                13,076,474 2.067
    นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา               2,808,336 0.444
    นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา               1,470,136 0.232
    นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา         1,334,720 0.211
    นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา           1,171,202 0.185
    นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา        156,150 0.025
    นางวิมล แซ่จู         1,177,842 0.186
3. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์                    33,789,731 5.340
    นายถกล ถวิลเติมทรัพย์         6,680,158 1.056
    นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์         18,721,720 2.959
    นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์              5,348,266 0.845
    นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์       3,039,857 0.480
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)                    33,433,581 5.284
5. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช                    32,417,693 5.123
    นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช            8,171,923 1.291
    นายเมธี ฉัตรเลขวนิช           7,106,020 1.123
    นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช         6,345,418 1.003
    นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช        5,109,516 0.808
    นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช          2,842,408 0.449
    นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช        2,842,408 0.449
6. นายโกศล นันทิลีพงศ์                         9,127,195 1.442
7. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์                        8,697,074 1.374
    นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์        2,831,260 0.447
    นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์    134,946 0.021
    นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ 2,898,802 0.458
    นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์      2,832,066 0.448
8. นายประทีป ตั้งมติธรรม                        8,695,800 1.374
9. นายธวัช  เตชวัฒนสุข   6,961,077 1.100
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      6,800,626 1.075
11. นายบุญยง บุญยงรัตนากุล                      6,075,426 0.960
12. นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา  5,872,776 0.928
13. นายสุรชัย ฟองอมรกุล  5,600,112 0.885
14. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ                  226,214,118 37.751
รวมทั้งสิ้น                   632,752,650 100.00

 

หมายเหตุ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

                 1.  กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 565,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.73

                      -   นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.71

                      -   นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68

                      -   นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74

                      -   นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 2.  กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31

                      -   นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87

                      -   นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63

                      -   นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24

                 3.  กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10

                      -   นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

                      -   นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

                      -   นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00

                      -   นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80

                      -   นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                 4.  กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38

                      -   นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

                 5.  กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25

                      -   นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01

                      -   นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

                      -   นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 6.  นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61

                 7.  นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 8.  นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 9.  บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,090,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.88

                      (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

                 10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.06

                       (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,549

621,633,650

98.24

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

14

11,119,000

1.76

รวมทั้งสิ้น

2,563

632,752,650

100.00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 


 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.