คณะผู้บริหาร

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอบรม

Certificate of Asian International Executive Program form INSEAD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Asian International Executive Program from INSEAD
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2560 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2544 - 2548 ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2541 - 2543 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2543 - 2544 ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2544 - 2548 ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2548 - 2549 ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ Praxair (China) Investment Co. Ltd
 • 2549 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2551 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.94%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • University of Essex, UK, LLB Law
 • MBA ,Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2554 - 2557 เลขานุการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

Chief Financial Officer

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

ตำแหน่ง

Chief Financial Officer

การอบรม

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2541 - 2554 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2561 รักษาการผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - 2540 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานขาย

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ Sul Ross State University, Texas, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2536 - 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กรและโลจิสติกส์ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด

นายชุมพล ไทยนุกูล

ผู้อำนวยการโรงงาน

นายชุมพล ไทยนุกูล

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงงาน

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี (วทบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2542 - 2543 พนักงานวางแผนการผลิต แผนกวางแผนการผลิต บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2544 - 2551 หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพฯ ฝ่าย QA บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต 2 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ซีพีพี จำกัด

Mr.Jaroslaw Marian Kibilda

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

Mr.Jaroslaw Marian Kibilda

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • Master Degree of Finance, Sasin Graduate Institute of Business Administration

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

นางสาวนิตยา เสวกโกเมต

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิตยา เสวกโกเมต

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่่างประเทศ, University of Reading, UK

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2564 - 2564 ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุุคคล บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2564 - 2565 ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุุคคล บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด