บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านชุมชนและสังคม จึงกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นประจำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในอันที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนด้วยความเอื้ออาทรและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตลอดไป