โครงสร้างผู้ถือหุ้น

(1)      รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1.

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

214,669,400

33.93

2.

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

37,305,701

5.90

 

 

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 

14,359,923

2.27

 

 

นายเมธี ฉัตรเลขวนิช

7,106,020

1.12

 

 

นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช

6,345,418

1.00

 

 

นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช 

3,809,516

0.60

 

 

นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.45

 

 

นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.45

 

 

นางลักขณา จึงสมาน

8

0.00

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์

37,295,601

5.89

 

 

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

9,571,858

1.51

 

 

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

18,721,720

2.96

 

 

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 

5,962,166

0.94

 

 

นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.48

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

32,056,181

5.07

5.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 

30,414,961

4.807

 

 

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.09

 

 

นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

7,700,974

1.22

 

 

นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.44

 

 

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.23

 

 

นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.21

 

 

นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,321,202

0.21

 

 

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.02

 

 

นางสาวสลิลภรณ์ ปรัชญางค์ปรีชา

154,626

0.02

 

 

นางสาวเสาวภา กิจหรารักษ์

1,334,720

0.21

 

 

นางวิมล แซ่จู

880,916

0.14

6.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

21,882,442

3.46

7.

UBS AG London Branch

11,218,400

1.77

8.

นายโกศล นันทิลีพงศ์

10,396,095

1.64

9.

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8,697,074

1.37

 

 

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.45

 

 

นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

134,946

0.02

 

 

นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์

2,898,802

0.46

 

 

นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

2,832,066

0.45

10.

บริษัท ไท้เล้ง (ประเทศไทย) จำกัด

7,000,000

1.11

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

228,414,999

36.10

รวมทั้งสิ้น

632,752,650

100

หมายเหตุ       บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

 1. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
 • นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
 • นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
 • นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
 • นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
 1. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
 • นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
 • นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
 • นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
 • นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
 • นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
 1. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
 • นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
 • นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50
 • นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
 • นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
 • นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
 • นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
 • นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
 1. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
 • นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 • นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 • นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
 • นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
 1. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
 • นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 • นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
 • นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
 • นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 • นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 • นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 1. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
 2. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
 3. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
 4. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58 (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1)    กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

2)    กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ โดย

 • นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 • นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3)    กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

4)    กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

(2)      การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

(3)       ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ


จำนวนทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และจำนวนหุ้น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 775,424,053 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 775,424,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 632,752,650 บาท โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

จำนวนราย

จำนวนหุ้น

%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

 

 

 

บุคคลธรรมดา

4,690

337,201,175

53.29

นิติบุคคล

10

277,183,335

43.81

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

 

 

 

บุคคลธรรมดา

5

1,351,740

0.21

นิติบุคคล

7

17,016,400

2.69

รวม

4,712

632,752,650

100

 

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

การออกหลักทรัพย์อื่น

ทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)

วันใช้สิทธิครั้งแรก      :        วันที่ 30 ธันวาคม 2556

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :        วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ปี 2562-2565 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • ออกหุ้นสามัญจำนวน 186,856,013 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ซึ่งได้กำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
  สรุปผลการใช้สิทธิ :  รวมหุ้นที่แปลงสภาพจากการใช้สิทธิเป็นจำนวน 72,184,610 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ไม่ได้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิจำนวน 114,671,403 หุ้น
 • ออกหุ้นสามัญจำนวน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP#1) โดยกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
  สรุปผลการใช้สิทธิ :  รวมหุ้นที่แปลงสภาพจากการใช้สิทธิเป็นจำนวน 0 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ไม่ได้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิจำนวน 28,000,000 หุ้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้