เมื่อคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งต่อมายังกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยเริ่มจากการนำทะลายปาล์มสดผ่านเข้าระบบนึ่งทะลายปาล์ม เพื่อให้ง่ายต่อการแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์ม ส่วนของผลปาล์มสดจะผ่านเข้าเครื่องย่อยและหีบน้ำมันเพื่อแยกน้ำมันจากเนื้อปาล์มและเมล็ดในออกจากกัน ส่วนของเนื้อปาล์มจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่อง แยกน้ำมัน น้ำ และสิ่งเจือปน โดยน้ำมันจะถูกส่งไปยังเครื่องไล่ความชื้นก่อนที่จะเข้าถังเก็บเพื่อรอกระบวนการผลิตขั้นต่อไป ส่วนเมล็ดในปาล์มจะถูกนำไปสกัดเพื่อแยกกากเมล็ดในปาล์มออกเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ