บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน และให้การสนับสนุนร่วมมือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพมาโดยตลอด และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง โครงการ Bio Gas  หรือกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพเป็นการกำจัดน้ำเสียโดย ใช้ระบบปิด (Anaerobic)  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ยังสามารถควบคุมเรื่องกลิ่นรบกวนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ในอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ภายใต้หัวข้อ  "โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล" (Biomass Co-Generation Power Plant)  ภายใต้งาน  Thailand Energy Awards 2008

โดยโครงการนี้ ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และทางกระทรวงพลังงานได้ส่งผลงานเข้าไปชิงต่อในระดับอาเซียน และ CPI ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับอาเซียน ในประเภทพลังงานทดแทน ในปี 2551 ทั้งสองรางวัล