บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 20,000 ไร่ ซึ่งอุดมไปด้วยปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีมากกว่า 500,000 ต้น นับเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ เริ่มด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การวิจัยและ เพาะพันธุ์ การปลูก การให้ปุ๋ย การให้น้ำในระบบน้ำหยด การบำรุงรักษาการตกแต่งและดูแลตามอายุของปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลปาล์มสดที่ดีและมีคุณภาพ

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเพาะปลูกสวนปาล์มน้ำมัน ด้วยการจัดหาปุ๋ยและต้นกล้าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร รวมทั้งการรับซื้อผลปาล์มสด ทั้งจากผู้ปลูกปาล์มรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพ และปริมาณวัตถุดิบ สำหรับใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ