RSPO

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นมาตรฐาน การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันที่ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุดขณะนี้ ในปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซล เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง และมีผลเสียต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น แรงกดดันของผู้บริโภคทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเกิดแนวคิดริเริ่มในการผลิตอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความ มั่นใจในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนขึ้น

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) โดยยึดถือหลัก 8 ประการในการดำเนินธุรกิจ คือ


1 ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส
• บันทึกข้อมูลการร้องขอและการตอบสนองด้านต่างๆ ต่อคำขอของสมาชิกกลุ่มและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรักษาบันทึก มีเอกสารการบริหารจัดการของกลุ่มเกี่ยวกับกฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่พร้อมเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ได้แก่
  - เอกสารสิทธิที่ดิน/การใช้ที่ดิน หรือสิทธิในการใช้ที่ดิน โดยไม่มีการคัดค้านจากชุมชนและผู้เสียสิทธิในที่ดิน
  - ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้จัดการกลุ่ม (ต้องสำเนาให้สมาชิก หรือประกาศไว้ที่สำนักงานกลุ่มด้วย)
• มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้เรื่องมาตรฐานแก่สมาชิก
• เอกสารการบริหารจัดการกลุ่มพร้อมเปิดเผยแก่สมาชิกกลุ่ม 

2 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
• มีหลักฐานการทำตามกฎหมายของสมาชิก พร้อมมีการติดตามจากผู้จัดการกลุ่ม

• สมาชิกมีหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิการถือครองที่ดิน การใช้ที่ดิน และต้องไม่ถูก คัดค้านสิทธิ์
• มีรายชื่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนน้ำมันที่มีความสำคัญและทันสมัย
• ถ้ามีปัญหาการใช้หรือครอบครองที่ดิน ต้องมีการแก้ปัญหาหรือความก้าวหน้าของการแก้ปัญหา
• มีผังแปลงของสมาชิกแต่ละราย และทำเป็นผังแปลงรวมของกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม

3 ความมุ่งมั่นในการทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว
• สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณประจำปี
• กรณีที่มีการปลูกทดแทน ต้องมีแผนการปลูกทดแทนประจำปีที่เหมาะสม

4 วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของผู้ปลูกปาล์มนน้ำมันและโรงงานสกัดนน้ำมันปาล์ม
• ขั้นตอนการทำงาน
  -มีเอกสารขั้นตอนการทำงานในกิจกรรมหลักตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับปาล์มนน้ำมัน พร้อมมีการติดตามจากการทำตามนโยบายของสมาชิกโดยผู้จัดการกลุ่ม
  -มีการฝึกอบรม เพื่อทบทวนและเพิ่ม ความรู้แก่สมาชิก เรื่องกิจกรรมหลัก สำหรับการทำสวน ปาล์มนน้ำมัน
• ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  - สมาชิกบันทึกข้อมูลการจัดการสวน (เช่น การใส่ปุ๋ย) และการให้ผลผลิต พร้อมมีการติดตามจากผู้จัดการกลุ่ม
• ความเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน
  - หลักฐานการลดและป้องกันการพังทลาย และการเสื่อมโทรมของดิน
  - ถ้าอยู่ระหว่างหรือก่อนปลูกทดแทนในพื้นที่ลาดชัน ต้องหาวิธีการเพื่อลดการพังทลาย เช่น ทำแนวลดหลั่น
  - ติดตามการทำงานของสมาชิกและเทคนิคที่นำไปใช้
  - จัดให้มีการฝึกอบรมแก่สมาชิกกลุ่ม เรื่องวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน
• การบริหารจัดการน้ำ
  - หลักฐานการลดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ
  - ให้คำแนะนำหรือความรู้เพื่อรักษาระดับและคุณภาพน้ำแก่สมาชิก
  - ถ้าปลูกทดแทนริมตลิ่ง ควรปลูกพืชรักษาแนวตลิ่ง
  - ดูแลและฟื้นฟูเกี่ยวกับสภาพน้ำและริมตลิ่ง เช่น ปลูกหญ้า
• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
  - ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
  - เก็บเอกสารทางวิชาการหรือแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่กลุ่ม
  - มีหลักฐานการนำการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้
  - ติดตามการนำการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของสมาชิก
• สารเคมี
  - บันทึกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และใช้เฉพาะสารเคมีที่มีการขึ้นทะเบียนในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
  - เก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
  - ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - มีนโยบายของกลุ่มด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมติดตามการทำตามนโยบายของสมาชิก
  - มีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหลัก
  - ให้ความรู้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงหลักสำหรับสมาชิก
  - จดบันทึกอุบัติเหตุจากการทำงาน
• การฝึกอบรม
  - จัดการอบรมตามเรื่องที่สมาชิกต้องการ
  - มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
  - เรื่องที่ต้องจัดการอบรม ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก, มาตรฐาน RSPO, การทำตามกฎหมาย, การบริหารจัดการน้ำ, การจัดการศัตรูพืชแบบผสม ผสาน, การใช้สารเคมี, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการใช้ไฟเผา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง


5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

• มีเอกสารหรือแผนที่ที่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการปลูกทดแทนหรือขยายพื้นที่ปลูก แผนที่แปลงกลุ่มเกษตรกร
• ในกรณีพบพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์หายากควรมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
• ภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรกำจัด หรือ ทำตามคำแนะนำที่อยู่บนฉลาก เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ หรือมีผลต่อสุขภาพ
• ห้ามใช้ไฟเผาในการเตรียมดินเพื่อปลูกทดแทน

6 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน บุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มและโรงงานสกัดนน้ำมันปาล์ม
• มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคมและจดบันทึก
• มีช่องทางและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน
• เด็กสามารถทำงานได้ในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่และควรเป็นหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือปิดเทอม
• นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

7 การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ
• เก็บประวัติการใช้ที่ดินที่จะขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
• ปรึกษาหารือร่วมกันในสมาชิกกลุ่มและชุมชนใกล้เคียงอย่างมีส่วนร่วม เพื่อระบุชี้ถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูก
• มีการใช้ข้อมูลสำรวจดินและสภาพภูมิประเทศมาวางแผนในการปลูกในพื้นที่ใหม
• ห้ามปลูกปาล์มน้ำมันในป่าปฐมภูมิ หรือเขตที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ เช่น วัด สถานที่หรือสิ่งที่ชุมชนสักการะนับถือ หรือต้นน้ำ เป็นต้น
• หลีกเลี่ยงการปลูกบนพื้นที่สูงชันหรือสภาพดินที่ด้อยคุณภาพและดินที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง
• ต้องมีหลักฐานการถือครองพื้นที่อย่างชัดเจน
• ห้ามใช้ไฟเผาในการเตรียมพื้นที่ ควรใช้แรงงานจักรกลหรือแรงงานคน

8 ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง
• มีการวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อสร้างสรรค์ เติมเต็มให้ชุมชนและเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.rspo.org