บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม  โดยบริษัทฯ ได้รับซื้อวัตถุดิบ เป็นผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของบริษัทฯ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยในจังหวัดชุมพร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงจากต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมกับนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งได้มีการเพิ่มทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ถือเป็นบริษัทแรกของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การทำสวนปาล์ม โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมทั้งตลาดผู้บริโภคทั่วไป ทั้งในรูปของน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บรรจุขวด ถุง ปี๊บ ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ลีลา” ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์อยู่ที่ 600 ตันต่อวัน และโรงสกัดน้ำมันปาล์มแห่งที่ 2 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกำลังการผลิตขนาด 45 ตันต่อชั่วโมง และโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาด 6.2 เมกะวัตต์

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2565

  • ได้รับการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากล Superior Taste Award จาก International Taste Institute, Brussels
  • ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

2564

  • บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้รับใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

2563

  • ได้รับมอบใบประกาศผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่วตวงวัด และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  • จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคตสำหรับผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท
  • ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด

พ.ศ. 2562

- บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 5,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,050,000 บาท

- ลงทุนในบริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49

พ.ศ. 2561

- บริษัท ซีพีพี จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 6,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 191,000,000 บาท

พ.ศ. 2559

- จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคต

- ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption)  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

พ.ศ. 2558

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งที่สุดท้าย

- บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกันลงทุน 1,050 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มกำลังการผลิตขนาด 45 ตัน ต่อชั่วโมงและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 6.2 เมกะวัตต์ 

พ.ศ. 2556

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2556

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 560,578,040 บาท

- บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 560,568,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1702(1)/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพ

พ.ศ. 2555

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2555

-  จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต

- ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2554

- จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์ม ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

- บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2390(5)/2554 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มหรือต้นกล้าปาล์ม

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2553” ที่จังหวัดชุมพร

พ.ศ. 2551

- รับรางวัล Thailand Energy Awrads และ Asean Energy Awards ในสาขา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล

พ.ศ. 2549

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 271.25 ล้านบาท

- ริเริ่มโครงการผลิต Bio Gas จากการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

- ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มเพื่อใช้สำหรับสวนปาล์มของบริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

พ.ศ. 2548

- เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตจาก 300 ตัน เป็น 600 ตัน/วัน

พ.ศ. 2546

- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Best Performance และ Best Liquidity Enhancement จาก SET AWARD 2000 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000

- รวมบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทและตั้งเป็นฝ่ายสวนในโครงสร้างองค์กรบริษัทฯ และยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย คือ รุ่งเรืองปาล์มออยล์ และปะทิวการเพาะปลูก

- ริเริ่มโครงการ Organic Farming ขยายพันธุ์นกแสกและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ

พ.ศ. 2545

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 260.50 ล้านบาท

พ.ศ. 2543

- เริ่มผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มโอเลอิน บรรจุขวดภายใต้ตรา “ลีลา” 

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 เป็นรายแรก สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย

พ.ศ. 2539

- เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอิน จัดจำหน่ายผ่านบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ในรูปแบบขวดภายใต้ตรา “รีโอ”

พ.ศ. 2538

- เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม

- บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวตลอดมาในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจาก 5 ตัน เป็น 60 ตัน/ชั่วโมง

พ.ศ.2536

- บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าถือหุ้นบริษัทรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด 100% และ บริษัทปะทิวการเพาะปลูก จำกัด 100%
- บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น มหาชน “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท

พ.ศ.2529

- เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยมีกำลังการผลิต 6 ตัน/ชั่วโมง

พ.ศ. 2524

- เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีกำลังการผลิต 5 ตัน/ชั่วโมง

พ.ศ.2522

- จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท