ใบสมัครงานออนไลน์

ในวันสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับเรซูเม่(ถ้ามี) รูปถ่ายล่าสุด สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ให้กับทางบริษัท

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ตรงถ้วน ในช่องที่มีเครื่องหมาย*

ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกอบรม

ความสามารถพิเศษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
พิมพ์ดีด :

ข้อมูลอื่นๆ