คณะกรรมการบริษัท

นายบรรพต หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายบรรพต หงษ์ทอง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS.) จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน


 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2552 - 2559 กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 113

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2549 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2561 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

1.26%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2517 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.09%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

2 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • BS.BA Husson University, Maine, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นายการุญ นันทิลีพงศ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.27%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • Sasin Graduate Institute of Administration Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.44%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการ ศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.94%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • University of Essex, UK, LLB Law
 • MBA ,Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2554 - 2557 เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2551 - 2554 ทนายความ Baker & Mckenzie Ltd.
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายนพพร พิชา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การอบรม

หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/2020, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015, หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 

นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายศราวุธ เมนะเศวต

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน