คณะกรรมการบริษัท

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

1.26%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2517 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.09%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

2 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • BS.BA Husson University, Maine, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นายการุญ นันทิลีพงศ์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

95,000

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.27%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • Sasin Graduate Institute of Administration Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.44%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการ ศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.94%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • University of Essex, UK, LLB Law
 • MBA ,Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2554 - 2557 เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2551 - 2554 ทนายความ Baker & Mckenzie Ltd.
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

นายนพพร พิชา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

การอบรม

หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/2020, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015, หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน


 • 2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 

นายประกอบ วิวิธจินดา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

นายประกอบ วิวิธจินดา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์)
 • ประกาศนียบัตร ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • ปี 2562 – 2564 รองประธานกรรมการ  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2567 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • ปี 2562 – 2564     อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปี 2561 – 2562     ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปี 2560 – 2561     รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดร. อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อภิชัย บุญธีรวร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอนแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2554 - 2555 กรรมการ  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • Master of business administration in finance, West Coast University, USA
 • Bachelor of science, Business Administration, Pepperdine University, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2562 - 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                            

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2560 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 • 2561 - 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์