คณะกรรมการบริหาร

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

1.26%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด, 1 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2517 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการบริหาร

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.09%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • BS.BA Husson University, Maine, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด