คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.44%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการ ศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด