สัญลักษณ์บริษัท

สีเหลือง คือ สีของน้ำมันที่สกัดจากผลปาล์มธรรมชาติ

สีเขียว คือ ธรรมชาติที่สร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์

ตัวอักษร C สีเหลือง

หมายถึง จังหวัดชุมพร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก

ตัวอักษร P สีเขียว

หมายถึง ต้นปาล์มที่ยิ่งใหญ่สื่อให้เห็นถึงผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

ตัวอักษร I สีเหลือง

หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เส้นโค้งเรียวสีเขียว

หมายถึง เส้นโค้งเรียว ทำให้โลโก้ CPI เปรียบเสมือนดวงตาที่มีวิสัยทัศน์เฉียบคม และมองไปข้างหน้า