นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และได้นำระบบการจัดการด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้ง การอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

"บริษัทจะดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร รองรับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับการจัดการด้านพลังงานขององค์กรอย่างยั่งยืน"

 

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

1. โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

          บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          บริษัท ฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด