บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา จัดกิจกรรม Team Building & Walk Rally-BKK Group ระหว่างวันที่ 18 –19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม The Zign พัทยา-นาเกลือ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร