เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา เพื่อติดตามการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ชมการบริหารจัดการลานปาล์ม การรับซื้อผลปาล์มดิบ และเยี่ยมชมโรงบรรจุน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งพบปะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

น้ำมันพืชลีลา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่คณะท่านรัฐมนตรี ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลิตน้ำมันพืชอย่างครบวงจร “ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” (Fully Integrated) ภายใต้มาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO ขั้นสูงสุด ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด การสกัดน้ำมันปาล์ม การกลั่น การแยกไข การบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันปาล์ม และส่งต่อความรู้ดีๆ ให้ชาวสวนปาล์ม นำไปจัดการสวนอย่างถูกวิธีและยั่งยืนผ่านศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน CPI Learning Center อีกด้วย