สืบเนื่องจากโครงการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของน้ำจากการบำบัด ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงได้จัดตั้งโครงการเดินท่อน้ำเสียจากการบำบัดไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกล่า  เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และยังมีจุดกระจายน้ำไปยังสวนปาล์มของเกษตรกร บ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน ในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน