บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์นกแสกเพื่อใช้กำจัดหนูในสวนปาล์ม เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะนำไปสู่โครงการต้นแบบ ให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไปเข้ารับฟังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา