นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

          มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

จากเดิม     

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เป็น          

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2557 หุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 560,569,547 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560 หุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 62.98 ล้านบาท 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นดังนี้

 

รายการ 1 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 40.02 24.8 60.78 (32.62) (6.52) (82.13) (62.98)
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ล้านบาท) 533.89 270.13 311.05 243.85 232.56 130.17 41.89
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.071 0.044 0.108 (0.055) (0.01) (0.13) (0.10)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.04 งดจ่าย
หุ้นปันผลจ่าย(บาท/หุ้น) - - - - - - -
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล - - - - - - -
หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล 1 - - - - - -
อัตราเงินปันผลจ่าย (%) 1,450.70 68.18 55.56 N/A N/A N/A -


หมายเหตุ 

  1. ในปี 2555 จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

  2. เป็นข้อมูลเฉพาะ CPI เท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อย

  3. N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่สามารถคำนวณได้เนื่องด้วยทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ