ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมันหรือไขมัน ซึ่งเป็นสารที่ใช้พลังงานสูงในการสร้าง ฉะนั้นจึงพบว่าปาล์มน้ำมันต้องการปัจจัยการผลิต เช่น น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่มาก เพื่อนำไปสร้างทั้งในส่วนของการเติบโตทางต้นและส่วนของผลผลิตทะลายปาล์ม

การปลูกปาล์มโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สามารถทำได้ แต่ต้องหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงมากมาใส่ เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารตามความต้องการของต้นปาล์ม และต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่สูงกว่าปุ๋ยเคมี

การปลูกปาล์มโดยใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว และใส่ในปริมาณที่น้อย จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันให้สูง ได้ตามศักยภาพของปาล์มน้ำมัน ยกตัวอย่างเช่น ปาล์มน้ำมันที่ระดับผลผลิตทะลายสด เท่ากับ 3.5 ตัน/ไร่/ปี จะต้องการธาตุโพแทสเซียม (K) ที่ได้จากปุ๋ยสูตร 0-0-60 (มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมอยู่ 60%) เท่ากับ 3.3 กก./ต้น/ปี หากไม่ต้องการใส่ปุ๋ยเคมี แต่ต้องการใส่ปุ๋ยอินทรีย์แทน เช่น ขี้ไก่ พบว่าจะต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่ (มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมอยู่ 1.4%) ให้กับต้นปาล์มน้ำมัน ประมาณ 141 กก./ต้น/ปี ซึ่งจะเพิ่มความยุ่งยากในการจัดการของเกษตรเข้าไปอีก และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องควรหว่านรอบโคนต้นหรือบริเวณกองทางใบ การนำกระสอบใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้ไก่ ขี้วัวฯ ไปวางตั้งไว้ในสวน จะไม่สามารถช่วยปรับสภาพดินได้
ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน คือการใส่ปุ๋ยเคมี ให้ครบชนิดและปริมาณที่เพียงพอสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน  และร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุ เช่น การวางกองทางใบ การใช้ทะลายเปล่าคลุมโคนต้น ก็จะช่วยปรับสภาพของดินในสวนปาล์มได้ และหากไม่เป็นภาระในการเพิ่มต้นทุนก็สามารถใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้


อ้างอิง : http://www.cpiagrotech.com/category/knowledge/