ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum)  เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญเติบโตได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า "โคนิเดีย" หรือ "สปอร์" จำนวนมาก รวมเป็นกลุ่มกันหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลากหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ

ประโยชน์ของไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา ถือเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราชั้นสูงคือสามารถสร้างสปอร์ขยายพันธุ์แบบใช้เพศได้    ในประเทศไทยมีการคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปฏิชีวนสารทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมาอย่างยาวนาน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงเป็นสารมหัศจรรย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช จึงพอรวบรวมประโยชน์ได้ดังนี้

 • ลดปริมาณเชื้อโรคพืช
 • แข่งขันและกำจัดเชื้อโรคพืช
 • ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค
 • ช่วยเพิ่มการเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิต
 • รักษาโรคพืช เช่น รากและโคนเน่า ผลเน่า ใบจุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ราดำ
 • ใช้ได้หลากหลายพืชพันธุ์ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ลองกอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พริก มะละกอ พืชผัก ข้าว ไม้ดอก-ไม้ใบ เป็นต้น
 • ช่วยป้องกันและควบคุมเชื้อโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากและโคนเน่า ผลเน่า ใบจุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ราดำฯ

ไตรโคเดอร์มากับพืชต่างๆ
ไตรโคเดอร์มา ใช้ได้ผลกับพืชหลากหลายชนิดและมีประสิทธิภาพกับพืชต่างๆ ได้แก่ 
 • ไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ลองกอง เป็นต้น
 • ไม้ยืนต้น : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ฯลฯ
 • พืชสวน-พืชไร่ : พริก มะละกอ มะเขือเทศ มะนาว พืชผักต่างๆ รวมทั้งใช้ได้ดีในนาข้าว
 • ไม้ดอก-ไม้ประดับ รวมทั้งไม้ใบต่างๆอ้างอิง : http://www.cpiagrotech.com/category/knowledge/