ทำสวนปาล์ม ควรรู้จักการวางแผนงานดูแลสวนประจำปี ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการจัดการสวน เพราะจะช่วยทำให้เรามองเห็นภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งปี รวมทั้งมีส่วนช่วนลดต้นทุนต่างๆ ได้ด้วย เช่น การใส่ปุ๋ย เพราะการสั่งซื้อปุ๋ยในแต่ละช่วงราคาไม่เท่ากันและการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้ได้รับส่วนลดมากกว่า

การใส่แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยผสม ถ้ามีการใส่ให้ครบชนิดของธาตุอาหารและถูกต้องตามปริมาณที่ต้นปาล์มน้ำมันต้องการ จากข้อมูลการวิจัยพบว่าส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีผลผลิตไม่แตกต่างกัน 

การใส่แม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรผสม จะตอบโจทย์ความต้องการของชาวสวนปาล์มต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนแรงงานและค่าแรงในการใส่ปุ๋ย มักจะเลือกใช้แม่ปุ๋ยเพราะราคาถูก ในกรณีที่เจ้าของสวนต้องการประหยัดเวลา จำนวนแรงงาน และค่าแรงงาน มักเลือกใช้ปุ๋ยผสม เพราะจำนวนครั้งที่ใส่ต่อปีน้อยกว่าแม่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยผสมหนึ่งครั้งมีธาตุอาหารครบทุกชนิด จึงทำให้เกิดความแม่นยำสูงกว่า ทำให้โอกาสที่ต้นปาล์มจะได้รับธาตุอาหารครบทุกต้นมีสูงตามไปด้วยซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอขึ้น ซึ่งข้อดีตรงจุดนี้จะไปชดเชยในส่วนต่างของราคาปุ๋ยผสมที่สูงกว่า ในหนึ่งกระสอบของปุ๋ยสูตรผสมจะมีธาตุอาหาร 3-9 ชนิด ในขณะที่แม่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบ มีธาตุอาหารเพียง 1-2 ชนิดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนปาล์ม สามารถเลือกใช้เป็นปุ๋ยหรือปุ๋ยสูตรผสมก็ได้ 
แต่ขอเพียงแค่ใส่ให้ถูกต้อง คือ ต้องครบชนิดของธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นปาล์ม จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กัมมะถัน (S) และธาตุอาหารเสริม (trace element, TE) ได้แก่ โบรอน (B) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ส่วนธาตุโมลิบดินัม (Mn) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) และคลอรีน (Cl) ถือว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งในดินและได้เพิ่มจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด และต้องใส่ให้ครบตามปริมาณความต้องการธาตุอาหารดังกล่าวด้วย

การวางแผนการใส่ปุ๋ยมีหลักการคือ ปุ๋ยที่ละลายช้า ซึ่งจะทำมาจากการนำหินไปบดให้ละเอียด เช่น ปูนโดโลไมท์ (dolomite) และปูนหินฟอสเฟต (0-3-0) ให้ใส่ในช่วงแล้งต้นปี คือ ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน เมื่อฝนเริ่มตกลงมาบ้าง ดินเริ่มมีความชื้น ให้เริ่มใส่ปุ๋ยที่ละลายได้เร็ว เช่น แม่ปุ๋ย 21-0-0 แม่ปุ๋ย 0-0-60 หรือ ปุ๋ยสูตรผสม 15-5-25+TE เป็นต้น

สำหรับการใส่แม่ปุ๋ยควรแบ่งใส่อย่างน้อย 2 ช่วงต่อปี คือ ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) และครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.) 
ครั้งละประมาณ 2 กก./สูตร
ส่วนการใส่ปุ๋ยสูตรผสม ให้แบ่งใส่ครั้งละ 2-3 กก./ต้น ปีละ 2-3 ครั้ง


อ้างอิง : http://www.cpiagrotech.com/category/knowledge/