การเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน ที่สุก พอเหมาะ และให้น้ำมันสูงสุด ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ (Oil Extraction Rate) ควรมากกว่า 22% น้ำมันจากเนื้อในเมล็ด (Palm Kernel) ควรมากกว่า 4% และมีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acids) น้อยกว่า 2%

2. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสด เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด และในระยะที่มีผลปาล์มร่วงหล่นจากทะลาย โดยรวมที่โคนต้นได้ประมาณ 5-10 ผลต่อทะลาย (ปาล์มเล็ก อาจเป็น 2 ผล เนื่องจากทะลายเล็กและสุกเร็ว) พันธุ์ปาล์ม, ปาล์มใต้โคน, ผลปาล์มร่วงสังเกตผลปาล์มที่ร่วงหล่นจากทะลาย บริเวณโคนต้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. ทะลายปาล์มสด ผลร่วงบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมดและเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้ผลปาล์มน้ำมันกระแทก บอบช้ำ หรือมีบาดแผล
4. ส่งทะลายปาล์มสด ไปยังโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิสระ
5. ตัดก้านปาล์มน้ำมันให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย และทำความสะอาดผลปาล์มที่เปื้อนดิน ทราบ เศษหิน ไม้กาบหุ้มทะลาย ออกก่อน
6. รอบของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วง 10-15 หรือ 15-20 วัน
7. ต้องรู้จักสังเกตการเวียนของทางใบต้นนั้นๆ ว่า เวียนซ้ายหรือเวียนขวา ซึ่งทะลายปาล์มก็จะเวียนไปทิศทางเดียวกันเช่นกัน ซึ่งขั้วของทะลายก็จะอยู่ระหว่างซอกทางใบปาล์มน้ำมันนั่นเอง
8. ใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
  • ปาล์มใหญ่ เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้ “เคียว”
  • ปาล์มเล็ก เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้ “เสียม” โดยจะใช้ในต้นปาล์มน้ำมันที่ยังมีความสูงไม่มากมักจะอยู่ในช่วงอายุ 2-5 ปี โดยแทงทะลายให้แทงเป็นมุมเฉียงประมาณ 45 องศา เฉียดระหว่างขั้วทะลายกับต้น
9. การตัดทางใบที่รองรับทะลายปาล์มที่ต้องการเก็บเกี่ยว ควรเก็บทางปาล์มใต้ทะลายไว้อย่างน้อย 1 – 3 ทางใบ เสมอ
10. ควรมีการ “จดบันทึกผลผลิต” โดยทุกครั้งที่เก็บเกี่ยว และจดอย่างต่อเนื่อง
       

อ้างอิง : http://www.cpiagrotech.com/category/knowledge/