ทำไมต้องจดบันทึกผลผลิต

เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้น ที่ต้องการธาตุอาหารจำนวนมากในการสร้างทะลาย ดังนั้นการจดบันทึกผลผลิตในแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนใส่ปุ๋ย รวมทั้งการจัดการสวนปาล์มด้านอื่นๆ รวมทั้ง การจดบันทึกรายได้ และจำนวนทะลาย/ไร่ จะทำให้ทราบภาพรวมตลอดทั้งปีทำสวนปาล์มมีกำไร หรือขาดทุน เพื่อปรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนในปีต่อ ๆไปได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบันทึกผลผลิต
-ทราบผลผลิตทะลายปาล์มของสวนตัวเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคำนวณการใส่ปุ๋ยตามระดับผลผลิต
-ทราบราคาขายทะลายปาล์ม
-ทราบรายได้ เป็นวิธีฝึกการจัดบริหารจัดการสวนปาล์ม และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การจดบันทึกผลผลิตคืออะไร?
การจดบันทึกผลผลิตหรือการเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมัน คือ การเก็บรวบรวม การบันทึกบิลหรือใบเสร็จที่ได้จากการนำทะลายปาล์มไปขายให้กับลานรับซื้อหรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1. บันทึกวันที่ตัดทะลายปาล์ม ขาย
2. บันทึกน้ำหนักทะลาย (กิโลกรัม)
3. บันทึกราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
4. บันทึกรายรับ (บาท)
5. ให้บันทึก ทุกครั้งที่มีการตัดปาล์มไปขาย
6. เมื่อครบสิ้นปี ให้นำน้ำหนักทะลายทั้งหมดมารวมกัน
7. คำนวนหาค่าเฉลี่ยผลผลิต ตัน/ไร่ โดยการเปลี่ยนหน่วยจาก กิโลกรัม ให้เป็น ตัน คือหารด้วย 1,000
จากนั้นนำค่าที่ได้ นำมาหารด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกอีกครั้ง (1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม)

**ตัวอย่าง นางมณีวรรณ มีพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันทั้งหมด 10 ไร่ ในปี 2558

1. ตัดปาล์มไปขายได้ รวมทั้งปี 42,250 กิโลกรัม
2. หารด้วย 1,000 กิโลกรัม จะได้เท่ากับ 42.25 ตัน
3. หารด้วยพื้นที่ปลูก 10 ไร่ จะได้เท่ากับ 4.23 ตัน

สรุปว่านางมณีวรรณมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน เท่ากับ 4.23 ตัน/ไร่/ปี

ตัวอย่างใบเสร็จ/บิล/ใบชั่งน้ำหนักการขายทะลายปาล์ม


ตารางบันทึกผลผลิต

เมื่อทราบผลผลิตทะลายปาล์ม เฉลี่ย/ปี ของสวนปาล์มน้ำมันแล้ว เราสามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อปรับ ลด-เพิ่ม การใส่ปุ๋ยให้ได้ตามระดับผลผลิตที่ต้องการ
ทั้งนี้ ซีพีไอ ได้จัดทำตารางบันทึกผลผลิต เพื่อเกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี!..ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อ้างอิง : http://www.cpiagrotech.com/knowledge-094/