เพื่อสานนโยบายบริษัทฯ จึงได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาปาล์ม น้ำมัน ขึ้น ณ เลขที่ 16 หมู่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ปี 2549  เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและประสบการณ์ จากการจัดการสวนปาล์มของบริษัทฯ ให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีห้องอบรมแปลงสาธิต และห้องปฎิบัติการวิจัยด้านปาล์มน้ำมันอย่างครบถ้วน  เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาเยี่ยมชมตลอดเวลา

จากการที่ศูนย์ส่งเสริมได้ก่อตั้งขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน  โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การจัดสวนปาล์มที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีโครงการวิจัยปาล์มน้ำมันขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองกับปัจจัยการเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์ม โดยจัดตั้งโครงการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นในปี 2548 ใช้สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันในสวนของบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในประเทศไทยและอาศัยข้อมูลผลผลิต ที่มีการเก็บรวบรวมมากกว่า 10 ปี  เพื่อมาคัดพ่อแม่พันธุ์และพันธุ์คู่ผสมที่เหมาะสมซึ่งนับว่าเป็นโครงการปรับปรุงพันธุ์ ที่คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เองจากสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศมากว่า 20 ปี  และมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์อย่างเป็นระบบภายใต้การดูแลและควบคุมจากนักวิชาการ  ที่มีความรู้และความชำนาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าพันธุ์ปาล์มที่ได้จะเป็นพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย และเมื่อได้ต้นพ่อแม่พันธุ์และคู่ผสม ที่มีคุณภาพดีแล้วจะนำต้นพ่อแม่พันธุ์นั้นมาผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร  ซึ่งใช้เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ที่ทันสมัยโดยใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 8 ปี นับว่าเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยด้านพันธุ์ให้กับเกษตรกร