ในปี 2556 โครงการก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI  Learning Center) เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร เพราะเราเชื่อว่าการประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์มต้องรู้เรื่องการจัดการที่ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ  จากงานวิจัยของบริษัทฯ และจากประสบการณ์การทำสวนปาล์มมากว่า 30 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประกอบด้วย

• อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำหรับบรรยายและจัดแสดงความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน


• ทางเดินสำหรับการชมแปลงทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึง พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด

    
• โรงเรือนสำหรับอนุบาลกล้าเล็ก ที่มีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสม


• กลุ่มอาคารนกแสก

 
• พื้นที่สำหรับจำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน

 

ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ เปิดให้ผู้สนใจ เข้าชมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม  2557 เป็นต้นมา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
16 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ 077 975 522 โทรสาร 077 599 943
มือถือ 098 016 6775