เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแยกไขน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยการแยกส่วนที่เป็นไขปาล์ม (Palm Stearin) ออก

มีลักษณะเป็นน้ำมันใส สีเหลือง ณ อุณหภูมิปกติ และไม่มีสิ่งเจือปน

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวกับการทอดทุกชนิด เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารทอดสำเร็จรูป ฯ รวมถึงการนำไปใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166