เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายหลังจาก กระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม  มีลักษณะใส สีเหลือง ณ อุณหภูมิปกติ 

คุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166