น้ำมันปาล์มโอเลอินที่ได้หลังจากผ่านกรรมวิธีในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามระบบมาตรฐาน จะถูกส่งเข้าถังเก็บเพื่อรอส่งมอบ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าโรงบรรจุทันสมัยของบริษัทฯ ซึ่งสะอาดและปลอดภัยก่อนส่งไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศในรูปแบบของน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บและถุง ภายใต้ตราสินค้า "ลีลาหลังจากผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามระบบมาตรฐานสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าผ่านรูปแบบการจัดส่งประเภทต่างๆ อาทิ รถขนส่ง Tanker สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสินค้าในลักษณะ Bulk Supply, รถขนส่ง Truck สำหรับกลุ่มลูกค้าคอนซูมเมอร์ รวมถึงการส่งมอบโดยเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับการส่งออก เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ