หากเราใส่ใจวิธีปลูกปาล์มน้ำมันให้ถูกต้องในทุกขั้นตอน จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันดีและให้ผลผลิตสูง ทะลายดก ได้ในอนาคต วันนี้เรามาดูกันว่า..แต่ละขั้นตอน วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมการอย่างไร และมีข้อควรระวังใดเป็นพิเศษ

เตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
เกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่ปลูก และการบุกเบิกพื้นที่ ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการปลูก เช่น หากในพื้นที่ปลูกมีต้นไม้ ตอไม้ วัชพืช หรือสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งคลุมดินอื่นๆ เราต้องโค่นหรือถอนออก จากนั้นเคลื่อนย้ายมากองรวมกัน ทิ้งระยะไว้ให้กองซากเหล่านั้นแห้งประมาณ 1 เดือน แล้วจึงทำการเผา จากนั้นปรับและไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบโล่ง
(*ข้อแนะนำ : ระยะเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ คือ ฤดูแล้ง ระหว่างเดือน ธันวาคม – เมษายน)

การสร้างถนนในแปลงปลูกและร่องระบายน้ำในแปลงปลูก
สร้างถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้ขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิต โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดของสวนปาล์มน้ำมัน โดยทั่วไปรูปแบบของถนนมี 2 แบบ คือ
– ถนนใหญ่ ถือเป็นเส้นทางการขนส่งผลผลิต ควรมีกว้างประมาณ 6-8 เมตร ห่างกัน ประมาณ 1 กิโลเมตร
– ถนนซอย หรือ ถนนย่อย หรือ ถนนเข้าแปลง ขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร ระยะห่างของถนนย่อยควรห่างกัน ประมาณ 500 เมตร
(*ข้อแนะนำ : ควรทำช่องระบายน้ำขนาด ด้านบนกว้าง 100 x ด้านล่างกว้าง 30 x ลึก 110 ซม. ควบคู่ไปกับทำถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน)
การทำร่องระบายน้ำควรทำควบคู่ไปพร้อมกับการทำถนน โดยมีลักษณะเป็นรูปตัววี

การปรับพื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
• การปรับพื้นที่ราบ
ในกรณีของพื้นที่ราบ เมื่อมีการกำจัดวัชพืชแล้ว ควรไถปรับสภาพพื้นที่โดยใช้ไถแบบ 3 จานและไถแบบ 7 จาน
• การปรับพื้นที่ลาดชัน
ในกรณีของพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่เชิงเขาควรมีการทำขั้นบันได เพื่อลดการ พังทลาย ของหน้าดินและสะดวกกับการจัดการ
• การปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง
ในกรณีของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม มีน้ำขัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องยกร่องและขุดคูระบายน้ำ โดยให้เนินดินบนสันร่องที่จะปลูกปาล์มน้ำมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขัง พร้อมทั้งขุดร่องหรือคูระบายน้ำออกไปจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน

การวางแนวในการปลูกปาล์มน้ำมัน
ระยะในการวางแนวปลูกคือ 9 x 9 x 9 เมตร ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในทิศเหนือ-ใต้

ปลูกพืชคลุมดิน
- ช่วยป้องกันการที่วัชพืชแก่งแย่งอาหารจากต้นปาล์มน้ำมันขณะยังมีขนาดเล็ก ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินให้คงอยู่ได้นาน
- ช่วยป้องกันการพังทะลายของหน้าดินในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ลาดชัน รวมไปถึงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การปลูกพืชคลุมดินควรมีระยะห่างจากแถวปาล์มอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยแนะนำให้ปลูกพืชคุลมดินตระกูลถั่ว

การเตรียมต้นกล้า
เตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่จะใช้ปลูก โดยให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน มีอายุประมาณ 10-12 เดือน  ซึ่งปกติแล้วควรจัดเตรียม จำนวน 22-25 ต้น/ไร่

วางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน
วัดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้เชือกขึงตึง ดึงเป็นทรง 3 เหลี่ยมด้านเท่า
ระยะปลูกที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมกันมาก คือระยะ 9 x 9 x 9 เมตร ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกนี้จะทำให้ใบปาล์มน้ำมันได้รับแสงทุกทิศทางและไม่เกิดการบังแสงเมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีขนาดใหญ่ขึ้น