คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พิชา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 35/2015 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2541-2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • Master of business administration in finance, West Coast University, USA
 • Bachelor of science, Business Administration, Pepperdine University, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2562 - 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

                            

  

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2560 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 • 2561 - 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

ดร. อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง

ดร. อภิชัย บุญธีรวร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอนแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2554 - 2555 กรรมการ  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด