คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พิชา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายนพพร พิชา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 35/2015 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 100/2008 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2541-2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 113

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2549 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2561 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายศราวุธ เมนะเศวต

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 119/2015) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 23 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี รุ่นที่ 35 กรมบัญชีกลาง หลักสูตร Advance Aduit Committee Program (AACP 34/2019)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน