ร่วมงานกับเรา

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เสมอมา

ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ

รายละเอียดงาน


มีประสบการณ์คลังสินค้า และคลังน้ำมัน
 
งานคลังสินค้าและพัสดุ
 
อะไหล่ spare part

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านงาน WMS ทั้งระบบ โดยเคยผ่านงานด้านคลังน้ำมันมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
  • สามารถทำงานภายใต้แรงงกดดันได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่างๆ ความสามารถในการวิเคราะห์งานและการนำเสนอได้ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพร
  • สามารถใช้ระบบ SAP ได้ 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตรวจสุขภาพประจำปี    ปีละ 1 ครั้ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินให้แก่พนักงานและครอบครัว ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ

ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุ   เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานในอนาคต กรณีเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต

เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มาดา/บุตรของพนักงาน   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน

ทุนการศึกษา   พิจารณาเป็นรายปีตามความเหมาะสม และตามเกณฑ์บริษัทฯ

เครื่องแบบพนักงาน   เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อภาพลักษณ์องค์กร

เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกเขตปกติ   เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกเขตปกติ

รถรับส่งพนักงาน   เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน (สำหรับสำนักงานชุมพร)

เงินกู้กรณีฉุกเฉิน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน โดยหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขบริษัทฯ

โบนัส    บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นปี ๆ ไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ