การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณบริษัทฯ (https://www.cpi-th.com/public/upload/ir/files/file-31052021-17012205.pdf) และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1)      บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2)      กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3)      บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยนำส่งรายละเอียดความประสงค์ที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะนำส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการซื้อขายนั้นๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

 • จัดส่งเอกสารคำรับรองเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งระบุการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นให้กับกรรมการทุกท่านทบทวน ลงนามรับทราบ และตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นประจำทุกปี

ผลการปฏิบัติ          ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ทำการส่งแบบคำรับรองเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้กับกรรมการจำนวน 10 ท่าน และกรรมการทั้ง 10 ท่านได้ทบทวน ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายครบทุกท่าน และกรรมการทุกท่านมิได้มีการกระทำหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องต่อเจตน์จำนงของจรรยาบรรณบริษัทฯ 

 • จัดส่งเอกสารคำรับรองเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งระบุการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น ให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็นประจำทุกปี

ผลการปฏิบัติ          ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ทำการส่งแบบคำรับรองเกี่ยวกับจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และจัดส่ง Link ผ่านทาง Email เพื่อให้ทำการทบทวนทุกปี

 • ฝ่ายงานเลขานุการบริษัททำการแจ้งเป็น Email ไปยังกรรมการและผู้บริหารให้ทราบช่วงระยะเวลา Black Peirod ล่วงหน้า

ผลการปฏิบัติ   เลขานุการบริษัททำการส่ง Email ให้กับกรรมการและผู้บริหารให้ทราบช่วงระยะเวลา Black Period ล่วงหน้า ก่อนการประชุมพิจารณางบการเงินแต่ละไตรมาส และไม่พบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย โดยในปี 2565 กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทฯ กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วน

 • ตรวจสอบกรณีกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้บริหารระดับสูง เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผลการตรวสอบ       -ไม่มีกรณีดังกล่าว-

 • ตรวจสอบกรณีกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้บริหารระดับสูง เข้าข่ายการทำรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผลการตรวสอบ       -ไม่มีกรณีดังกล่าว-

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2565

รายชื่อ

การถือครองหุ้น
ณ วันที่
1 มกราคม 2565

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น
วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ซื้อ

ขาย

โอน

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

%

กรรมการบริษัทฯ

 

 

 

 

 

 

 

1.

นายบรรพต หงษ์ทอง   กรรมการอิสระ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

2.

นายนพพร พิชา           กรรมการอิสระ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

3.

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

4.

นายศราวุธ เมนะเศวต  กรรมการอิสระ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

5.

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์     กรรมการ

7,945,358

1.26

1,626,500 

-  

-

9,571,858

1.51

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

6.

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา           กรรมการ

13,253,181

2.10

-  

-  

-

13,253,181

2.10

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

7.

นายการุญ นันทิลีพงศ์        กรรมการ

0

 

95,000 

-  

-

95,000

0.02

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

8.

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช        กรรมการ

14,341,523

2.27

350,000  

(331,600)

-

14,359,923

2.70

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

9.

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์   กรรมการ

2,831,260

0.45

-  

-  

-

2,831,260

0.45

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

10.

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์     กรรมการ

5,962,166

0.94

-  

-  

-

5,962,166

0.94

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

11.

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

12.

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

Chief Financial Officer

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

13.

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ผู้อำนวยการสายงานขาย

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

14.

นางสาวนิตยา เสวกโกเมต

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

15.

Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

16.

นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

17.

นายชุมพล ไทยนุกูล

ผู้อำนวยการโรงงาน

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10)

44,333,488

7.01

2,071,500  

(331,600)  

-

46,073,388

7.28

รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17)

0

 

-  

-  

-

0

 


การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น Link : https://www.cpi-th.com/th/corporate-governance/5 , นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) Link : https://www.cpi-th.com/th/corporate-governance/6  และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ในปี 2558 ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น และดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อบรมพร้อมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่, อบรมพร้อมหลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ, อบรมพร้อมหลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ, อบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น, ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น , นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำระบบการร้องเรียนที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดยผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาใช้งาน ผ่านระบบ CPI Hotline : https://www.cpihotline.com ซึ่งเป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข้อร้องเรียน ในนามของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี (เดือนกันยายน 2565 – กันยายน 2568)

การดำเนินการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2565

 • บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ แนะนำช่องทางแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนสื่อสารข้อมูลต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการฝึกอบรมแล้วคิดเป็นร้อยละ 100% ของพนักงานทั้งหมด
 • สำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากระบบ CPI Hotline ซึ่งเป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข้อร้องเรียนที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ หากตรวจสอบพบความเสี่ยงหรือการกระทำซึ่งส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้นำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยในปี 2565 สำนักตรวจสอบภายใน ตรวจไม่พบเจอความเสี่ยงหรือการกระทำซึ่งส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนความเสี่ยงหรือการกระทำซึ่งส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower)

ระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ กฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องการแจ้งข้อร้องเรียนได้ดังนี้

 • ผ่านระบบ CPI Hotline : https://www.cpihotline.com ซึ่งเป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข้อร้องเรียนที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดยผู้ให้บริการภายนอก ในนามของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”
 • ผ่าน E-mail : report@cpihotline.com
 • ผ่าน ตู้ ปณ. 17 ไปรษณีย์สาทร กรุงเทพฯ 10341
 • ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ : https://www.cpi-th.com/th/corporate-governance/6
 • ผ่านทาง E-mail ของประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : noppornpicha@hotmail.com

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทันทีที่เป็นไปได้ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และผู้แจ้งข้อมูลไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ยกเว้นจะเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้แจ้งข้อมูลต้องการรายงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมบริการข้างต้น สามารถแจ้งมายังผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้โดยตรง